• Regulamin

1.1. Sklep internetowy działający pod adresem www.motory4you.pl  (zwany dalej Sklepem) stanowi własność  Dariusz Kine (zwanej dalej Sprzedawcą), prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą ”Motory4you Dariusz Kine, ul. Żywiecka 64 , 43-356 Kobiernice, NIP 9371452184, REGON:072789661 , wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki (www.firma.gov.pl), adres e-mail: motory4you@op.pl .

 

1.2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, a w szczególności prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta, zasady składania zamówień oraz zawierania i rozwiązywania umów kupna-sprzedaży dotyczących produktów oferowanych przez Sprzedawcę, a także zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego i ochrony danych osobowych. Niniejszy Regulamin określa również zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, które są świadczone jedynie w zakresie mającym umożliwić Klientom dokonywanie zakupów za pośrednictwem Sklepu.

 

1.3. Klienci mogą w każdym czasie uzyskać nieodpłatny dostęp do niniejszego Regulaminu na stronach internetowych www.motory4you.pl , w tym również pobrać i zarchiwizować treść Regulaminu w postaci pliku elektronicznego (w formacie PDF) lub też sporządzić jego wydruk. Regulamin jest ponadto udostępniany Klientom w toku procedury składania zamówienia, a także doręczany Klientom w załączeniu do wiadomości e-mail potwierdzającej zawarcie umowy, o której mowa w punkcie 3.4. Regulaminu.

 

1.4. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu, za wyjątkiem punktów 7 i 8 Regulaminu, które skierowane są wyłącznie do Klientów będących konsumentami, a także za wyjątkiem tych zapisów Regulaminu, które wyraźnie odnoszą się do konsumentów.

 

1.5. Klienci mogą porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą poczty elektronicznej, a także telefonicznie oraz drogą pisemną (dane kontaktowe jak w punkcie 1.1 Regulaminu), przy czym zamówienia Klienci składają przy użyciu formularza zamówienia, zgodnie z procedurą przewidzianą w punkcie 3 niniejszego Regulaminu.

 

1.6. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronie www.motory4you.pl , odnoszące się do zamieszczonych tam produktów, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy  w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 

 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną.

2.1. Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną usługi polegające na umożliwieniu Klientom założenia konta użytkownika na stronie internetowej Sklepu oraz udostępnieniu Klientom formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu.

 

2.2. Usługa konta użytkownika polega na umożliwieniu Klientom korzystania z zasobów Sklepu po zalogowaniu się. Założenie konta użytkownika wymaga wypełnienia i przesłania formularza rejestracji zawierającego: imię i nazwisko, adres zameldowania na pobyt stały, adres do korespondencji (jeśli jest inny, niż adres zameldowania), numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej. Usługa konta użytkownika świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieokreślony. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów usunąć swoje konto użytkownika poprzez przesłanie Sprzedawcy żądania usunięcia konta drogą pisemną lub za pośrednictwem e-mail (dane kontaktowe określone w punkcie 1.1. Regulaminu).

 

2.3. Usługa formularza zamówienia polega na umożliwieniu Klientom składania zamówień (oświadczeń woli) na towary oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, zgodnie z procedurą przewidzianą w punkcie 3 Regulaminu. Usługa świadczona jest nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

 

2.4. Do przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień niezbędny jest komputer lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet oraz systemem operacyjnym umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera) w zalecanej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli lub wyższej oraz z obsługą skryptu Javascript, a także aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 

2.5. Sprzedawca informuje, że do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną poprzez sieć Internet należą w szczególności ingerencje osób trzecich (tzw. hackerów), wirusy komputerowe, konie trojańskie czy też spam (nie zamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców). W interesie każdego użytkownika usług świadczonych za pośrednictwem Internetu jest zainstalowanie legalnego i aktualnego oprogramowania chroniącego urządzenie użytkownika przed ww. zagrożeniami.

 

2.6. Klienci korzystający ze Sklepu zobowiązani są powstrzymać się od jakiejkolwiek działalności sprzecznej z prawem, w tym w szczególności od dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz od ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne.

 

2.7. Reklamacje dot. usług świadczonych drogą elektroniczną można zgłaszać pisemne, faksem lub poprzez pocztę elektroniczną (dane kontaktowe wskazane w punkcie 1.1. Regulaminu). Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie 14 dni.

 

3. Procedura zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

3.1. Sklep przyjmuje zamówienia Klientów poprzez stronę internetową www.motory4you.pl . Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

 

3.2. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wybór rodzaju i liczby produktów na stronie www.motory4you.pl kliknięcie ikony „dodaj do koszyka”, wypełnienie formularza zamówienia, wybór sposobu płatności i dostawy, a następnie zatwierdzenie  i przesłanie zamówienia poprzez kliknięcie ikony „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Zamówienia składane za pośrednictwem Sklepu pociągają za sobą obowiązek zapłaty.

 

3.3. Niezbędnym elementem procedury zamówienia jest zapoznanie się przez Klienta z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu i wymaga uzgodnienia warunków transakcji w innej formie.

 

3.4. Po złożeniu przez Klienta prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia Sklep niezwłocznie potwierdza otrzymanie zamówienia poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa kupna-sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. Tego rodzaju wiadomość elektroniczna stanowi jednocześnie potwierdzenie zawarcia umowy na odległość. Załącznikiem do wiadomości e-mail jest niniejszy Regulamin wraz z załącznikami określonymi w punkcie 10.3. Regulaminu.

 

3.5. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu zawierane są w języku polskim.

 

4. Ceny i płatność.

4.1. Ceny produktów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu są cenami brutto (tj. zawierają wszystkie składniki takie jak cła i podatki, w tym podatek VAT) i wyrażone są w złotych polskich (PLN).

 

4.2. Podane na stronach Sklepu ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową sprzedaży. Koszt dostawy zależny jest od wybranego przy składaniu zamówieniu sposobu dostawy. Łączny koszt zamówienia, obejmujący cenę produktu oraz koszt dostawy, widoczny jest przy podsumowaniu dokonywanego zamówienia. Sklep informuje, że w przypadku, gdy nie można z góry ustalić wysokości opłat za dostawę towaru (np. przesyłki wielkogabarytowe) również istnieje obowiązek uiszczenia tego rodzaju opłat, które wówczas zostaną określone indywidualnie i szacowane są na kwotę nie wyższą, niż 180 PLN. W przypadku złożenia zamówienia obejmującego kilka produktów koszt dostawy naliczany jest dla jednego produktu, według wartości wyższej - nie dotyczy to produktów wielkogabarytowych.

 

4.3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena z chwili złożenia zamówienia przez Klienta. 


4.4. Płatność za zamówiony towar może nastąpić w następujący sposób: 

 1. przelewem na rachunek bankowy w terminie 7 dni od złożenia zamówienia; 

 2. za pobraniem przy odbiorze przesyłki; 

 3. gotówką przy odbiorze osobistym w terminie 7 dni od złożenia zamówienia; 

 4. za pośrednictwem platformy płatniczej:

    • Sky-Pay

,

 • PayPo - pod warunkiem uzyskania pozytywnej decyzji podmiotu zapewniającego odroczoną płatność,

    5. za pomocą karty płatniczej:

 • Visa,

 • Visa Electron,

 • MasterCard,

 • MasterCard Electronic,

 • Maestro,

    6. w ratach – pod warunkiem uzyskania pozytywnej decyzji podmiotu udzielającego rat.

 • Na wszystkie towary zamówione w Sklepie wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT.

 • Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

 

5. Dostawa.

5.1. Dostawa produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej (zob. punkt 4.2. Regulaminu) lub Klient samodzielnie zorganizuje transport lub też dokona odbioru osobistego. 

5.2. Zamówione produkty dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej, według wyboru Klienta dokonanego przy składaniu zamówienia. Zamówione towary dostarczane są – w zależności od wyboru Klienta – bezpośrednio na adres Klienta wskazany w formularzu zamówienia lub do jednego z następujących punktów odbioru osobistego:

a) Kobiernice ul.żywiecka 64  tel.: 512212497

--

Pozdrawiam serdecznie,

Motory4you

Dariusz Kine

tel.512 212 497